Wednesday, 14 November 2018
אודות תחומי פעילות החזרי מס לשכירים צור קשר -- -- מילון מונחים פרסומים ומאמרים טפסים מחשבונים קישורים בדיחות מקצועיות

אובדן כושר עבודה
חוסר יכולתו של העובד להמשיך לעסוק ולהשתכר במקצועו ועיסוקו, או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו, אם באופן זמני ואם באופן קבוע כתוצאה מתאונה או מחלה.

בסיס מזומנים
שיטה בה מועד ההכרה בהכנסות והוצאות מותנה בתקבול/תשלום בפועל, בלי להתחשב בתקופה שבה ניתנו השירותים או נמכרו הסחורות. השיטה אינה עומדת בעקרונות החשבונאים המקובלים, אך היא מותרת לצורכי מס לבעלי מקצועות חופשים (כגון: עורכי דין, רופאים, יועצים וכדומה) ולעוסקים קטנים אשר אינם מנהלים מלאי.

בסיס מצטבר
זוהי השיטה החשבונאית הנפוצה ביותר. לפי שיטה זו מועד ההכרה בהוצאות והכנסות הוא המועד בו נתקבלו השירותים או הסחורות (במקרה של הכנסה) או בוצעה ההתחייבות (במקרה של הוצאה) לעומת שיטת בסיס המזומנים בה יחשב מועד התקבול/תשלום בפועל. כלומר, ההכנסה מוכרת בין אם נתקבלה תמורה במזומן, ובין אם ניתן אשראי. וההוצאה מוכרת ברגע שנוצרה ההתחייבות, גם אם התשלום בפועל יתבצע בתקופה חשבונאית אחרת.

גילום
מתייחס לחלק של עלויות המס שעל המעביד לקחת בחשבון על מנת להגיע לנטו מסוים אותו הוא מעוניין לשלם לעובד. הגילום מחושב גם על הטבות שמעניק המעביד לעובד.

דמי אבטלה
גמלה מחליפת שכר המשולמת לאדם שעומד בתנאי הזכאות לקבלת הגמלה כגון: תקופת אכשרה, נכונות לקבל כל עבודה מוצעת וכד'. תקופת הזכאות לדמי אבטלה תלויה בגיל הדורש ובמספר התלויים בו. שעור דמי אבטלה נקבע על סמך ממוצע שכרו של האדם ב- 75 ימי העבודה שקדמו לחודש שבה החלה תקופת האבטלה ועד לתקרה של שכר ממוצע במשק עבור חמשת החודשים הראשונים ומהחודש השישי מקסימום 2/3 משכר ממוצע במשק. בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים בכל 4 חודשים רצופים אין משולמים דמי אבטלה.

דמי ביטוח בריאות
תשלומים הנגבים על ידי המוסד לביטוח לאומי ישירות משכרו של העובד תמורת סל שירותים שהוגדר בחוק ביטוח בריאות. כל מרכיבי השכר החייבים בדמי ביטוח לאומי חייבים גם בדמי ביטוח בריאות.שיעורי התשלום לדמי ביטוח לבריאות הנם: עד תקרת השיעור המופחת ישלם העובד 3.1% משכרו, על שכר מעל תקרת השיעור המופחת ועד לתקרה המקסימאלית ישלם העובד 4.8%.

דמי לידה
תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה באים לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שהיא אינה עובדת לרגל ההריון והלידה.

החזר מס
אזרח זכאי לקבל החזר מס אם יתברר (על פי הדו"ח), שניכו ממנו סכומים גבוהים מן המס המגיע. לסכום ההחזר יצורפו הפרשי הצמדה וריבית מסוף שנת המס ועד ליום תשלום ההחזר. לעומת זאת, אם יתברר שעל הנישום לשלם תוספת על המס ששילם, הוא יחויב בהפרש בתוספת הצמדה וריבית מתום שנת המס ועד ליום התשלום.

היוון
פעולה שמטרתה להביא שקלים עתידיים למונחי ערך נוכחי. פעולת ההיוון נותנת למעשה מענה (באמצעות נוסחאות חישוב או טבלאות חישוב) לשאלה כמה שווה היום סכום המובטח או צפוי עתיד.

הכנסה חייבת
ההכנסה עליה מחוייב היחיד במס כגון, הכנסה מעבודה, מעסק וכל הכנסה המוגדרת לצורך זה בפקודת מס הכנסה.

הפרשה לפיצויים
תשלום חודשי של המעביד למימון תשלומי הפיצויים העתידים של העובד. לעובדים המבוטחים בביטוח מנהלים מפריש המעביד מידי חודש עד 8.33% מהשכר ברוטו. לעובדים המבוטחים בקרן פנסיה שיעור ההפרשה הנו עד 2.33% והוא מועבר לקרן נפרדת שתשלים את מרכיב הפיצויים בעת הצורך.

הצהרת הון
דין וחשבון המכיל פרטים מלאים על הנכסים וההתחייבויות של הנישום לתאריך מסוים. הצהרת ההון באה לבדוק את המקורות של הנישום לנכסים הנמצאים בבעלותו. הצהרת הון מגישים למס הכנסה נישומים הנדרשים לכך.

זיכוי
סכום שמופחת, בסוף חישוב מס הכנסה, מהמס שחושב קודם לכן.

חברה בע"מ
חברה בעירבון מוגבל. ישות משפטית נפרדת מבעליה, המאוגדת למטרות רווח בהתאם לחוק החברות. חברה בע"מ, יכולה להיות חברה פרטית או ציבורית, ואחריות הבעלים בה מוגבלת לגובה השקעתם בחברה.

חשבונית מס
מסמך המופק על-פי הוראות חוק מע"מ, בו מוסיפים לסכום העסקה את המע"מ. רק עוסק המוגדר כעוסק מורשה רשאי להפיק אותה. על חשבונית מס תקנית מצוין מספר העוסק מורשה והמילה "מקור".

טופס 101
בהתאם לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), חייב כל עובד למלא, עם קבלתו לעבודה ובתחילת כל שנה, את טופס 101. בטופס זה נרשמים פרטים אישיים של העובד הקשורים בחישוב המס: פרטים מזהים, מצב משפחתי, פרטי בן הזוג והילדים, והיקף ההעסקה (משרה יחידה, משרה נוספת וכו'). העובד נדרש לדווח למעבידו על כל שינוי בפרטים אלה תוך שבוע מיום השינוי.

טופס 106
דו"ח שמפיק המעסיק כנדרש עפ"י תקנות מס הכנסה, ואשר מפרט את הכנסתו השנתית הכוללת של השכיר ואת סכומי הניכויים השונים שנוכו ממשכורתו.

טופס 1301
טופס הדין וחשבון השנתי על הכנסותיו של יחיד. הטופס מתאים לכל אוכלוסיית הנישומים. מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיו יכלול בדו"ח גם דיווח על הכנסות פטורות ממס. שכירים רשאים להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיהם ולבקש החזר מס על גבי טופס ‎0135.

לוח ניכויים
לוח עזר המתפרסם ע"י נציבות מס הכנסה לשימושם של מעבידים לחישוב ניכוי המס ממשכורת העובדים המועסקים על ידם. הלוח מפרט את המס על כל ‎50 שקלים בהתאם למספר נקודות הזיכוי להן זכאי הנישום. מדרגות המס ושוויין של נקודות הזיכוי מוצגים בלוח הניכויים בערכים מותאמים על פי שיעור עליית המדד.

מס
מ מס מוגדר כ"תשלום המוטל דרך כפיה על ידי רשות ציבורית, באין כנגדו שום תמורה ישירה הניתנת מידי הרשות למשלם המס" (מתוך דיני מסים (ויתקון נאמן). לשון אחר, תשלום כלשהו יוגדר כמס רק בהינתן התנאים כדלקמן, במצטבר: 1. התשלום אינו מוחזר למשלם. 2. התשלום נועד לרשות ציבורית. 3. התשלום נעשה בידי המשלם למטרות כלליות. 4. המשלם אינו מקבל תמורה ישירה בעד כספו.

מיסים ישירים
מוטלים על הכנסתו של משלם המס, עושרו ורכושו. מסים אלה כוללים בתוכם את מס הכנסה, מס חברות, מס שבח מקרקעין (על רווחים הנובעים ממכירת מקרקעין ומכירת מניות באיגודי מקרקעין), מס רכישה (המוטל על רכישת מקרקעין ורכישת מניות באיגודי מקרקעין), מס מכירה (המוטל על מכירת מקרקעין אשר נרכשו לפני 7.11.2001 ), מס רכוש (על מגרשים המיועדים לבנייה -הוטל עד סוף שנת 1999). מס מעסיקים ומס ערך מוסף (מע"מ) המוטל על מוסדות כספיים ועל מוסדות ללא כוונת רווח.

מיסים עקיפים
מוטלים על הוצאותיו של האזרח ולא על הכנסתו, משתקף בד"כ במחיר הסחורה ומועבר על שכם הצרכן, קרי מיסוי של ההוצאה בגין מצרכים או שירותים. כך למשל מסים עקיפים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ), מס קניה, מכס, היטלים שונים על היבוא, מס בולים המוטל על סוגים שונים של עיסקאות והוא יבוטל במהלך מדורג עד שנת 2008, וכן בלו על דלק.

ניכוי מס במקור
שיטה לגביית מס הכנסה. בשיטה זו משולם המס עוד לפני שמשולם סכום הכסף לידי מקבלו. משלם הסכום מעביר את סך המס למשרד מס הכנסה ומקבל הסכום מקבל סכום נטו (בניכוי מס במקור).

נישום
אדם שהייתה לו הכנסה בשנת המס.

עוסק פטור
עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 65,721 ש"ח לשנה (סכום זה נכון ל-1/2007 ומתעדכן עלפי עליית מדד המחירים לצרכן). הגדרתו של מושג זה בחוק מס ערך מוסף (מע"מ), נועדה להקל על אנשים לפעול כעצמאים תוך הגמשת חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בכך וצמצום מספר העוסקים המורשים הרשומים במע"מ. עסקאותיו של עוסק פטור פטורות ממע"מ (למעט עסקאות מקרקעין). משמעות הפטור ממע"מ היא שהעוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ (ולכן אין הוא רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו, אלא חשבוניות ו/או קבלות בלבד) , מנגד הוא אינו רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידו. כאשר מחזור-העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע, יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי, או ישלם מע"מ על סכום העסקאות שמעל התקרה, אם המחזור החורג הינו חד פעמי.

עצמאי
יחיד שהוא בעלים של עסק העובד בשביל עצמו, או שותף בשותפות, אשר הכנסתו נובעת מעסק או ממשלח יד.

פנקס מקדמות
פנקס המכיל שוברי דיווח ותשלום באמצעותם על הנישום לדווח על מחזור עסקאותיו בתקופת הדיווח, ולשלם את מקדמותיו על חשבון מס הכנסה על פי השיעור שנקבע בפנקס.

פקיד שומה
פקיד במשרד אזורי של אגף מס הכנסה, המהווה את הזרוע המייצגת מול הנישומים של אותו האזור. בסמכותו של פקיד השומה להנפיק אישורים להקלות מס, לפתוח ולסגור תיקי נישומים, לסגור שומות ועוד.

קרן השתלמות
אפיק חסכון פטור ממס, המאפשר למשוך את הכספים ממנו פטורים ממס בתום שש שנות חיסכון.

קרן פנסיה
היא אפיק חסכון לטווח ארוך המקנה לחוסך ולשאיריו קצבה לשארית חייהם, מרגע הגיעו של החוסך לגיל פרישה, או קצבת שארים לשאריו - אם נפטר לפני גיל פרישה, וכן ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. העמית (שכיר או עצמאי) משלם לקרן תשלומים שוטפים משכרו במהלך שנות עבודתו בהתאם לרמת השכר המבוטח.

שכיר
כל מי שמועסק ע"י המעסיק, ומקיים עמו יחסי עובד מעביד, כולל הבעלים ובני משפחתם העובדים בעסק, וכן שותפים.

תיק ניכויים
כל נישום המעסיק עובדים בעסקו או המשלם תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור חייב בפתיחת תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל העסק (בנוסף על תיק מס הכנסה). לאחר פתיחת תיק הניכויים יש לדווח לפקיד השומה על התשלומים ששילם - מחוייבי ניכוי המס במקור, ולהעביר, מדי חודש, את סכום המס שנוכה על ידו לפקיד השומה באמצעות הבנק.

 

All Rights Reserved, Copyright © Mr Baruch Tayar 1997